باید نگهبان ظرفیت بی نظیر کویر باشیم

۹۵/۰۳/۰۱ شماره 528 ۵۲۸
شماره 528 ۵۲۸
استقامت شماره ۵۲۸ ۹۵/۰۳/۰۱