بایستی به روحیه معامله گری پایان داد

۹۴/۱۰/۰۶ شماره 672 ۶۷۲
شماره 672 ۶۷۲
نگین سیرجان شماره ۶۷۲ ۹۴/۱۰/۰۶