با اصرار و درخواست بزرگان ورزش صورت پذیرفت:حاج جعفری کاندیدا شد

۹۶/۰۱/۲۹ شماره 40 ۴۰
شماره 40 ۴۰
صعودکرمان شماره ۴۰ ۹۶/۰۱/۲۹