با بی تدبیری دولت قبل،آمریکا توانست دو میلیارد دلار را مصادره کند

۹۵/۰۲/۰۶ شماره 609 ۶۰۹
شماره 609 ۶۰۹
پیام ما شماره ۶۰۹ ۹۵/۰۲/۰۶