با توجه به حواشی های فجر سپاسی برد نارنجی پوشان دور از دست نیست

۹۵/۰۵/۱۴ شماره 358 ۳۵۸
شماره 358 ۳۵۸
کرمان ورزشی شماره ۳۵۸ ۹۵/۰۵/۱۴