با ثبت بیابان لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو ؛ کرمان اول شد

۹۵/۰۴/۲۸ شماره 674 ۶۷۴
شماره 674 ۶۷۴
پیام ما شماره ۶۷۴ ۹۵/۰۴/۲۸