با جمع آوری ۳۷هزار مترمکعب نخاله از محل پروژه عملیات حفاری پل شهدای غواص آغاز شد

۹۴/۰۷/۰۶ شماره 658 ۶۵۸
شماره 658 ۶۵۸
نگین سیرجان شماره ۶۵۸ ۹۴/۰۷/۰۶