با حضور زين الصالحين و سركار خانم حسيني رو نمايي از سند هويتي شهيده انقلاب طلعت عليمحمدي

۹۵/۱۲/۰۲ شماره 363 ۳۶۳
شماره 363 ۳۶۳
تناوران شماره ۳۶۳ ۹۵/۱۲/۰۲