با حمایت بخش خصوصی 36 هزار میلیارد تومانی پروژه در استان کرمان افتتاح می شود

۹۶/۱۱/۳۰ شماره 2387 ۲۳۸۷
شماره 2387 ۲۳۸۷
ندای وحدت شماره ۲۳۸۷ ۹۶/۱۱/۳۰