با خصوصی سازی به دنبال بهبود کیفیت و بهره وری در شهرداری هستیم

۹۵/۰۳/۱۰ شماره 637 ۶۳۷
شماره 637 ۶۳۷
پیام ما شماره ۶۳۷ ۹۵/۰۳/۱۰