با مدیریت اداری نمی شود کار را پیش برد؛ باید به صورت جهادی کار کرد

۹۶/۰۶/۲۸ شماره 2284 ۲۲۸۴
شماره 2284 ۲۲۸۴
ندای وحدت شماره ۲۲۸۴ ۹۶/۰۶/۲۸