با نزدیک شدن دربی کرمانی ها برادر کشی با طعم اخراج

۹۵/۰۶/۲۵ شماره 363 ۳۶۳
شماره 363 ۳۶۳
کرمان ورزشی شماره ۳۶۳ ۹۵/۰۶/۲۵