با پایان لیگ برتر هندبال مس کرمان در سکوی سوم ایستاد

۹۵/۰۳/۰۴ شماره 350 ۳۵۰
شماره 350 ۳۵۰
کرمان ورزشی شماره ۳۵۰ ۹۵/۰۳/۰۴