با پایان یافتن استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان محمودی نیا ماندنی شد

۹۵/۰۳/۲۶ شماره 352 ۳۵۲
شماره 352 ۳۵۲
کرمان ورزشی شماره ۳۵۲ ۹۵/۰۳/۲۶