با پا در میانی پرفسور زاهدی اخصمی سرپرست هیات کاراته شد

۹۴/۰۹/۱۰ شماره 333 ۳۳۳
شماره 333 ۳۳۳
کرمان ورزشی شماره ۳۳۳ ۹۴/۰۹/۱۰