با کرمان ایده آل فاصله داریم

۹۵/۰۸/۲۲ شماره 550 ۵۵۰
شماره 550 ۵۵۰
استقامت شماره ۵۵۰ ۹۵/۰۸/۲۲