با کسری 700 لیتر آب بر ثانیه

۹۶/۱۲/۰۲ شماره 2388 ۲۳۸۸
شماره 2388 ۲۳۸۸
ندای وحدت شماره ۲۳۸۸ ۹۶/۱۲/۰۲