با کشته شدن 2 معلم و دانش آموز سال تحصیلی در سیرجان اغاز خوبی نداشت

۹۵/۰۷/۰۴ شماره 730 ۷۳۰
شماره 730 ۷۳۰
پیام ما شماره ۷۳۰ ۹۵/۰۷/۰۴