بحث بر سر اجرای تقاقطع غیر هم سطح در جلسه شورای شهر کرمان بالا گرفت

۹۵/۰۱/۳۱ شماره 605 ۶۰۵

۶۰۵

۴۶
شماره 605 ۶۰۵
پیام ما شماره ۶۰۵ ۹۵/۰۱/۳۱