بحث بر سر مطالبات وصول نشده شهرداری تا احداث یک بیمارستان بدون پروانه ساخت در کرمان

۹۶/۰۹/۱۸ شماره 202 ۲۰۲

۲۰۲

۲۲
شماره 202 ۲۰۲
هفتواد شماره ۲۰۲ ۹۶/۰۹/۱۸