بحران کم آبی در کهنوج جدی است

۹۴/۱۲/۲۵ شماره 620 ۶۲۰
شماره 620 ۶۲۰
امیدکرمان شماره ۶۲۰ ۹۴/۱۲/۲۵