بدهی تلفنهای ثابت مردم به مخابرات 20 میلیارد تومان

۹۵/۰۹/۲۴ شماره 2099 ۲۰۹۹
شماره 2099 ۲۰۹۹
ندای وحدت شماره ۲۰۹۹ ۹۵/۰۹/۲۴