بدهی سنگین شهرداری به قرارگاه خاتم

۹۶/۰۷/۱۵ شماره 591 ۵۹۱
شماره 591 ۵۹۱
استقامت شماره ۵۹۱ ۹۶/۰۷/۱۵