بدهی شهرداری کرمان

۹۶/۰۷/۱۸ شماره 17 ۱۷۲
شماره 17 ۱۷۲
صدای تاک شماره ۱۷۲ ۹۶/۰۷/۱۸