برآورد حضور 350 هزار گردشگر نوروزی در کرمان

۹۴/۱۲/۱۷ شماره 550 ۵۵۰

۵۵۰

۴۰
شماره 550 ۵۵۰
ندای بم شماره ۵۵۰ ۹۴/۱۲/۱۷