برای ماندگاری مردم در روستاها راهی جز اقتصاد مقاومتی نداریم

۹۵/۰۹/۰۶ شماره 2086 ۲۰۸۶
شماره 2086 ۲۰۸۶
ندای وحدت شماره ۲۰۸۶ ۹۵/۰۹/۰۶