برای مقاوم سازی شهر طرح جامعی می خواهیم که از همه نظر در برگیرنده باشد

۹۶/۰۹/۱۸ شماره 202 ۲۰۲

۲۰۲

۲۰
شماره 202 ۲۰۲
هفتواد شماره ۲۰۲ ۹۶/۰۹/۱۸