برای هدایت آب های سطحی در20 نقطه شهری پمپ نصب میشود

۹۴/۰۸/۲۰ شماره 2216 ۲۲۱۶
شماره 2216 ۲۲۱۶
کرمان امروز شماره ۲۲۱۶ ۹۴/۰۸/۲۰