برای هر 290 کرسی مجلس نماینده خواهیم داشت

۹۴/۱۱/۱۵ شماره 614 ۶۱۴
شماره 614 ۶۱۴
امیدکرمان شماره ۶۱۴ ۹۴/۱۱/۱۵