برای پایان دادن به جهل جامعه باید برنامه های آگاهسازی را ترویج کنیم

۹۶/۰۵/۱۲ شماره 2553 ۲۵۵۳
شماره 2553 ۲۵۵۳
ندای وحدت شماره ۲۵۵۳ ۹۶/۰۵/۱۲