برای کسب مدال پاراالمپیک به برزیل میرویم

۹۴/۱۱/۰۳ شماره 2250 ۲۲۵۰
شماره 2250 ۲۲۵۰
کرمان امروز شماره ۲۲۵۰ ۹۴/۱۱/۰۳