برجام را آسان به دست نیاورده ایم که آسان از دست بدهیم

۹۶/۰۶/۱۳ شماره 2274 ۲۲۷۴
شماره 2274 ۲۲۷۴
ندای وحدت شماره ۲۲۷۴ ۹۶/۰۶/۱۳