برجام 2 را با حضور در پای صندوق های رای رقم میزنیم

۹۴/۱۲/۰۲ شماره 572 ۶۸۲

۶۸۲

۷۶
شماره 572 ۶۸۲
پیام ما شماره ۶۸۲ ۹۴/۱۲/۰۲