برخورد قاطع با متخلفان حوزه ساختمان

۹۴/۰۷/۰۸ شماره 508 ۵۰۸
شماره 508 ۵۰۸
کرمان شهر شماره ۵۰۸ ۹۴/۰۷/۰۸  ۰


۶۱