برخورد کامیونت با یکی از طاق های میدان تاریخی ارگ کرمان

۹۵/۰۹/۱۴ شماره 2091 ۲۰۹۱
شماره 2091 ۲۰۹۱
ندای وحدت شماره ۲۰۹۱ ۹۵/۰۹/۱۴