برخی شورا را باشگاه سیاسی می خواهند!آقای زنگی آبادی را به صحن علنی شورا می آورم

۹۴/۰۷/۰۹ شماره 17 ۱۷
شماره 17 ۱۷
فردای کرمان شماره ۱۷ ۹۴/۰۷/۰۹