برداشته شدن تحریم های بانکی حداکثر تا دو هفته آینده

۹۴/۱۰/۲۰ شماره 537 ۵۳۷

۵۳۷

۵۶
شماره 537 ۵۳۷
پیام ما شماره ۵۳۷ ۹۴/۱۰/۲۰