بررسی زمین لرزه های اخیر کرمان و وضعیت گسل های استان

۹۶/۱۰/۰۴ شماره 2346 ۲۳۴۶
شماره 2346 ۲۳۴۶
ندای وحدت شماره ۲۳۴۶ ۹۶/۱۰/۰۴