بررسی مواضع و عملکرد پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به اسم مستقل به رسم

۹۴/۱۱/۱۳ شماره 557 ۵۵۷

۵۵۷

۸۳
شماره 557 ۵۵۷
پیام ما شماره ۵۵۷ ۹۴/۱۱/۱۳