برق کم است ولی آب کمتر

۹۷/۰۵/۰۲ شماره 312 ۳۱۲

۳۱۲

۶۰
شماره 312 ۳۱۲
سمنگان شماره ۳۱۲ ۹۷/۰۵/۰۲