برنامه پایان کار بازسازی واحدهای آسیب دیده از زلزله تدوین شده است

۹۷/۰۵/۱۳ شماره 229 ۲۲۹

۲۲۹

۷۰
شماره 229 ۲۲۹
هفتواد شماره ۲۲۹ ۹۷/۰۵/۱۳