برپایی27 ایستگاه توزیع میوه شب عید در کرمان

۹۵/۱۲/۱۸ شماره 61 ۶۱
شماره 61 ۶۱
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۱ ۹۵/۱۲/۱۸