برگزاری جلسه مدیریت بحران کشاورزی و خشکسالی کرمان

۹۷/۰۳/۲۲ شماره 185 ۱۸۵

۱۸۵

۲۹
شماره 185 ۱۸۵
طلوع بم شماره ۱۸۵ ۹۷/۰۳/۲۲