برگزاری نشست خبری تئاتر مشک ها همراه با رونمایی پوستر

۹۴/۱۰/۱۶ شماره 2239 ۲۲۳۹
شماره 2239 ۲۲۳۹
کرمان امروز شماره ۲۲۳۹ ۹۴/۱۰/۱۶