برگزاری همایش معدنکاران کرمیت در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

۹۶/۰۶/۱۱ شماره 2273 ۲۲۷۳
شماره 2273 ۲۲۷۳
ندای وحدت شماره ۲۲۷۳ ۹۶/۰۶/۱۱