برگزاری کارگاه اشتغال به منظور حمایت از اشتغال معلولان

۹۵/۰۵/۲۴ شماره 696 ۶۹۶

۶۹۶

۴۲
شماره 696 ۶۹۶
پیام ما شماره ۶۹۶ ۹۵/۰۵/۲۴