بر اثر تلاش دولتمردان یازدهم استان کرمان صادر کننده برق شد

۹۶/۰۵/۰۷ شماره 2248 ۲۲۴۸
شماره 2248 ۲۲۴۸
ندای وحدت شماره ۲۲۴۸ ۹۶/۰۵/۰۷