بزرگترین استراتژیست نظامی جهان معاصر

۹۶/۰۴/۱۹ شماره 2234 ۲۲۳۴
شماره 2234 ۲۲۳۴
ندای وحدت شماره ۲۲۳۴ ۹۶/۰۴/۱۹