بسته حمایتی به تصویب هیات وزیران رسید

۹۷/۰۸/۰۳ شماره 1297 ۱۲۹۷

۱۲۹۷

۱۹
شماره 1297 ۱۲۹۷
پیام ما شماره ۱۲۹۷ ۹۷/۰۸/۰۳