بغض بابایی در پاسخ به ادعای یک عضو شورای شهر ترکید : سر سوزنی شهر فروشی نداریم

۹۵/۰۷/۲۴ شماره 546 ۵۴۶
شماره 546 ۵۴۶
استقامت شماره ۵۴۶ ۹۵/۰۷/۲۴